May 29, 2008

ആത്മാനന്ദന്മാരുടെ ഈ ലോകം... (ഒരു അനുഭവം)

ഇപ്പോള് പത്രങ്ങളില് ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുക്കുന്ന ഒരു സ്വാമിയേ പറ്റി ഞാന് പറയാം.. പണ്ടൊരു ദിവസം ഞാന് എന്റെ ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു pamphlet ഡിസൈന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊഴികൊട്ടെ ഒരു graphic designer - ടെ അടുത്ത് ചെന്നു.. അപ്പോള് അവിടെ മേല്പ്പറഞ്ഞ സ്വാമി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.. സ്വാമി മൂപ്പരുടെ ഒരു booklet ഡിസൈന് ചെയ്യുന്നതില് വേണ്ട നിര്ദേശങ്ങള് കൊടുക്കുകയാണ്.. ( സ്വാമിയെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ട്.. ഒരിക്കല് ഒരു ചലച്ചിത്ര ശില്പശാലയില് പന്കെടുക്കുവാന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുമ്പോള് തീവണ്ടിയില് എന്റെ സഹായത്രികനായിരുന്നു.. (പൂര്വാശ്രമത്തില്) അന്ന് ഒരു സിനിമ സംവിധായകനായിരുന്ന ഇയാള് ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യന് മാത്രമായിരുന്നു..) നമ്മുടെ സ്വാമിയും designer - ഉം തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ചുവടെ :

സ്വാമി : ഇനി എന്റെ ചിത്രം കൊടുക്കണം ...
designer : ഏത് ചിത്രം വേണം ?
സ്വാമി : കാണാന് നല്ല ചിത്രം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ
designer : ഇതു പോരെ?
സ്വാമി : അത് മതി, പക്ഷെ, തലക്ക് ചുറ്റും വെളിച്ചം വേണം..
designer : അത് ശരിയാക്കാം.. ഫോടോഷോപ്പില് ചെയ്യാന് പറ്റാത്തതായി എന്താണ് ഉള്ളത് !
സ്വാമി : ഇത്ര വെളിച്ചം പോര.. കുറച്ചു കൂടി വേണം..
designer : ഇതു മതിയോ ?
സ്വാമി : മതി മതി..... ഇനി ഉയര്തിപിടിച്ച ചൂണ്ടുവിരലിനു ചുറ്റും വെളിച്ചം വേണം..
designer : ഒരു സൂര്യന് ഉദിച്ച പോലെ.. ഇങ്ങനെ മതിയോ?
സ്വാമി : മതി... ഇതു മതി.. ഇതു മതി..

സ്വാമിയുടെ കണ്ണില് തിളങ്ങിയിരുന്ന ഭാവമാണോ, ആത്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നതു ?

എന് ചെതക്ക് വിറ്റൊരു മണി പള്സരു വാങ്ങി ഞാന്..

വിട, പ്രിയപെട്ട ചേതക്..
ചിലപ്പോള് നമ്മള് അങ്ങനെയാണ്.. ചില ഇഷ്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണങ്ങള് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല.. എന്നാലും നമ്മള് ആശിച്ചു പോകും.. അങ്ങനെയൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് പള്സര് ബൈക്കിനോട്.. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നു വര്ഷമായി എന്നോടൊപ്പം എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സന്കടങ്ങളും ഒപ്പം പന്കുവേച്ച എന്റെ ചേതക് സ്കൂട്ടര് ഞാന് വിറ്റു. പിരിയുന്നതില് സന്കടമുണ്ട്.. ജീവിതത്തിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും നിരാശകളുടെയും പന്കുപറ്റി എന്നെ സഹിച്ച എന്റെ ചെതക്കിനു വിട.. പശുകുട്ടിയെ വില്ക്കുമ്പോള് വീട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടിക്കു തോന്നുന്ന ഹൃദയവേദന ഞാനും അറിയുന്നുണ്ട്..

പിന്നെ, പള്സര് ഞാന് ഏറെ ഇഷ്ടപെടുന്ന ബൈക്ക് ആണ്.
ഒരു പഴയ 2004 മോഡല് പള്സര് ആണ് വാങ്ങിയത്.. ഇനി അതിനെ പ്രണയിക്കണം.. എന്റെ യാത്രകളില് എന്റെ കൂടെയുണ്ടാവണം.. മരിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ഇനി എത്ര യാത്രകള് ബാക്കി കിടക്കുന്നു... സ്കൂട്ടര് നെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല riding comfort ഉണ്ട്. പക്ഷെ, വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സാധനവും വാങ്ങി വരന് കഴിയില്ല.. പത്തു രൂപയുടെ മീന് വാങ്ങിയാല് പോലും കുടുങ്ങി പോകും.

സ്വാഗതം, പള്സര്..

May 2, 2008

യുറിക്കാ! കിട്ടിപ്പോയ്! ....

ഇന്നലെ ഞാന് എന്റെ ബ്ലോഗ്ഗര് അക്കൌന്ടില് മലയാളം ബ്ലോഗിങ്ങ് ഓപ്ഷന് കിട്ടാഞ്ഞതില് സന്കടപ്പെട്ടതായി എന്റെ വായനക്കാര്ക്ക് ഒര്മയുണ്ടാവുമല്ലോ ! അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായി.. എന്താണെന്നോ? ഞാന് ആദ്യം ഫയര്ഫോക്സ് ബ്രൌസര് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.. ഒരു മാറ്റത്തിനുവേണ്ടി ഞാന് ഓപ്റ ബ്രൌസര് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.. ഓപ്റയില് transliterian എര്പാട്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.. ഇന്നു ഞാന് വീണ്ടും ഫയര്ഫോക്സ് ലേക്ക് മാറി, മലയാളം ബ്ലോഗിങ്ങ്തിരിച്ചുകിട്ടി... അങ്ങനെ ഞാന് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു.. എന്നെക്കൊണ്ട് ഞാന്തോറ്റു.. ഫയര്ഫോക്സ് നീണാള് വാഴട്ടെ!

where is the malayalam blogging option?


yesterday, i was so much happy for being understood the malayalam blogging... but, i am not able to see the button on my titlebar of blogger.. i have saved it in my settings several times, but in vein.. little bit disappointed now....
just now returned from wynad, the place of scenic beauty of kerala.. a one-day tour from bank.. kuruva island, banasurasagar, pookod lake, etc.... more photos and details of wynad tour follows...